God’s Country (2022)

0God’s Country (2022)
เรื่องย่อ : เมื่ออาจารย์วิทยาลัยผู้เศร้าโศกเผชิญหน้ากับนักล่าสองคน เธอจับได้ว่าบุกรุกทรัพย์สินของเธอ เธอถูกชักนำเข้าสู่การต่อสู้ที่ทวีความรุนแรงขึ้นด้วยความตั้งใจที่ส่งผลร้ายแรงYou might also like