Wicked Flying Monkeys วีรบุรุษแห่งอ๊อซ ฮีโร่จ๋อติดปีก

0Wicked Flying Monkeys (2015) วีรบุรุษแห่งอ๊อซ ฮีโร่จ๋อติดปีก : Ozzy ลิงมีปีกที่หวังดีค้นหาความให้การช่วยเหลือจาก “Champions of Oz”, Tin Woodman, Lion ตาขาวแล้วก็ Scarecrow เพื่อหยุดกลยุทธ์ขาดความกรุณาปรานีจาก Evilene ทารุณYou might also like